Naam ANBI:

Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark Langedijk

RSIN/ fiscaalnummer: 855001975

Achtergrond:

VEG de Ark Langedijk is een kerkelijke genootschap die zich richt op het verkondigen van het volle evangelie van Jezus Christus. Door alle diensten en activiteiten heen wil de Ark een open en gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie. Een plek waar mensen met verschillende achtergronden zich welkom en thuis voelen. Dit doen we vanuit het geloof dat God onvoorwaardelijk van mensen houdt, Jezus onze hoop is en de Heilige Geest de kracht en liefde van God wil openbaren. De gemeente heeft als grondslag aangenomen de Bijbel als het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God, en aanvaardt derhalve de Bijbel als maatstaf voor haar functioneren.

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de gemeente is naar Bijbels patroon in handen gegeven. In de huidige structuur is de voorzitter van de Ark tevens voorganger van de gemeente. Hier is bewust voor gekozen. De voorzitter wordt in deze structuur beschouwd als de herder van de gemeente en heeft zo een directe invloed op de besluitvorming. Het bestuur heeft uit haar midden een voorzitter zijnde de voorganger, een secretaris en een penningmeester gekozen.

Beleidsplan:

De Ark tracht haar doelstelling te bereiken door: Het organiseren van activiteiten, waarin de verkondiging van het evangelie en het pastoraat centraal staan. Deze activiteiten worden geleid door voorganger, bestuur, oudsten en teamleiders.

Beloningsbeleid:

De voorganger (fulltime) krijgt als zelfstandig belastingplichtige een beloning en kostenvergoedingen gebaseerd op de Generale Regelingen en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de PKN. De bestuursleden verrichten hun werk vrijwillig. De gemeente kent ook een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten:

De vele activiteiten van de gemeente worden gepubliceerd op de website langedijk.veg-deark.nl.

Financiële Verantwoording:

 

Om de missie en visie van de gemeente kracht bij te kunnen zetten zijn financiën een belangrijk onderdeel. De gemeente is hier afhankelijk van vrijwillige giften die op verschillende manieren kunnen worden gedaan. Dit kan middels de collecte tijdens samenkomsten, handmatige overboekingen en incasso’s.  Gelden worden dus altijd ontvangen op basis van volledige toestemming van de gever.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën binnen de gemeente.

Contactgegevens:

Jonathan Venema (voorganger, voorzitter)

Email: jonathan@veg-deark.nl

Klik op het jaartal voor de verkorte staat van baten en lasten incl. gemaakte reservering met toelichting .