Missie en visie

Missie en visie

De missie van de Ark Langedijk is een krachtige gemeente van Jezus Christus te zijn, die zich sterk richt op zowel het bereiken van mensen die God nog niet kennen als op geloofsgroei.

De visie van de gemeente is om het volle evangelie van Jezus Christus uit te dragen en in toepassing te brengen in de gemeente Langedijk en omgeving.

Karakter van de gemeente

De Ark Langedijk is een apostolische* gemeente waarin duidelijk een profetische* cultuur aanwezig is, zodat het koninkrijk van God allereerst in ons eigen leven zichtbaar mag worden en vandaar uit naar de wereld.

* Toelichting

Apostolisch: Een gemeente waarbij een apostel als uitgezondene bouwt, de fundamenten legt en structuren aanbrengt met een specifiek te vervullen opdracht in dat gebied.

Profetisch: Een gemeente waarbij Gods gesproken woord voor het heden en de toekomst deel uitmaakt van de fundamenten en invloed heeft op de aangebrachte structuren. Profetische woorden hebben een grote scheppende kracht en geven inzicht en kennis vanuit Gods oogpunt.

 

1. Familie

We vormen samen één grote familie, waarin je mag zijn wie je bent, waar iedereen uniek is in een cultuur waarin wij tot bloei kunnen komen doordat God aan ons karakter kan werken.

2. Persoonlijke omgang met God

God heeft ons geschapen om in een eeuwigdurende relatie met ons te leven. God wil wonen bij de mens en aanwezig zijn in ons leven. We verwelkomen daarom de tegenwoordigheid van God in ieder onderdeel van ons leven, waardoor Hij met Zijn kracht en liefde kan werken.

3. Koninkrijk van God

Vanuit de persoonlijke aanwezigheid en het gezag van Koning Jezus in ons leven, bekrachtigt Hij ons om gedreven door Zijn liefde redding en hoop te brengen in de gebroken wereld waarin wij leven.

4. Cultuur van eer

We eren elkaar vanuit de liefde en genade van God met onze unieke gaven, talenten en persoonlijkheid en gaan met elkaar om zoals God dat voor ogen heeft.

5. Vrijgevigheid

Vanuit de ontvangen rijkdom in Jezus Christus geven wij onze tijd, talenten en financiën aan God tot opbouw van Zijn koninkrijk.

 

Het Kruis – Jezus Christus, de Redder
Het eerste en het belangrijkste van onze boodschap is Jezus Christus, de enige hoop voor de mensheid. De redding die Hij brengt, wordt voortgezet in de woorden die Hij sprak toen Hij de profeet Jesaja citeerde: “De Geest des Heren Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren” (Lucas 4: 18-19). Redding is zoveel meer dan alleen “gered worden”. Het is weliswaar een beslissing, maar heeft veel meer te maken met een leven van genezing, herstel, bevrijding van onderdrukking en vrijwording, waarbij iemand groeit naar een effectieve bediening op een breed terrein.

Jezus Christus, de geneesheer
Het symbool van de moderne geneeskunde is een bronzen slang, een replica van de slang die Mozes ophief om de plaag over Israël te stoppen. Jezus zei, “Als ik word opgericht zal ik alle mensen tot Mij trekken.” Hij trekt ons naar Zichzelf toe in liefde, en raakt ons aan met genezende kracht. Jezus voorzag in een dubbel geneesmiddel voor een dubbele vloek. Toen de mens viel in de hof, stelde hij zichzelf open voor zonde en ziekte. Jezus betaalde voor onze zonden aan het kruis en droeg de striemen tot onze genezing vlak voordat Hij werd gekruisigd. Jesaja zag de Zoon van God als Redder en Genezer. “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.” Jezus vervulde niet alleen deze profetie, maar gaat ook vandaag hiermee door. “Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: ‘Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen’.”(Matteüs 8: 16,17).

Jezus Christus, de doper met de Heilige Geest.
Alhoewel we te maken hebben met een grote uitdaging die we “De Energiecrisis” noemen, bestaat er geen energietekort in de geestelijke wereld! De eerste gemeente kreeg niet de opdracht uit eigen kracht te gaan, maar om te wachten in Jeruzalem, “totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge” (Lucas 24: 49). Jezus’ laatste woorden aan Zijn discipelen hadden te maken met kracht. Aan hen werd kracht beloofd en ook waartoe die moest dienen: “maar gij zult kracht ontvangen … en gij zult mijn getuigen zijn …” (Handelingen 1: 8). Jezus Christus beperkte zichzelf tot een lichaam toen Hij naar de aarde kwam om voor ons te sterven. Echter, toen Hij opging naar de rechterhand van de Vader, beperkte Hij zich opnieuw tot een lichaam, het lichaam van Christus en dat zijn wij! Door ons te dopen met de Heilige Geest, wordt iedere vezel van ons wezen doordrongen met Zijn aanwezigheid. Hij roept ons tot een taak, maar geeft er een vervolg aan door de kracht die voor die taak nodig is beschikbaar te maken.

Jezus Christus, de komende Koning
Hij komt terug! We leven in een koninkrijk, een geestelijk gebied met afgebakende grenzen. Jezus zelf zei, “Het koninkrijk van God is in jullie.” We hebben de autoriteit gekregen om de zaken van de Vader te doen, om leiding te nemen in de dingen van het Koninkrijk. Maar over niet al te lange tijd, komt onze Koning terug! “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel”. (1 Thessalonicenzen 4: 17). Hij vervulde de profetieën van het Oude Testament met betrekking tot Zijn eerste komst. Hij zal op dezelfde wijze de meer dan 300 profetieën in het Nieuwe Testament over Zijn tweede komst vervullen. In onze harten weerklinkt de echo van wat geschreven staat in Openbaring: “AMEN, KOM, HERE JEZUS”.
 

Geloofsbelijdenis

 1. We geloven in de volkomen goddelijke en woordelijke inspiratie van de Bijbel (2 Timoteüs 3:16; 1 Korintiërs 2:13).
 2. We geloven in de eeuwige Godheid, die Zichzelf heeft geopenbaard als één God, bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, die wel te onderscheiden zijn, maar ondeelbaar (Matteüs 28:19; 2 Korintiërs 13:14).
 3. We geloven in de schepping, de beproeving en de val van de mens, zoals deze worden beschreven in Genesis en in zijn totale geestelijke verdorvenheid en zijn onmogelijkheid om de goddelijke rechtvaardigheid te verkrijgen uit zichzelf. (Romeinen 5:12 en 18).
 4. We geloven in de Heer Jezus Christus, de redder van de mensen, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, zowel God als mens (Lucas 1:26-35; Johannes 1:18; Jesaja 7:14 en 9:6).
 5. We geloven dat Christus stierf voor onze zonden, dat Hij begraven is en op de derde dag weer is opgestaan uit de dood en in persoon aan Zijn discipelen is verschenen  (1 Korintiërs 15:1-4; Romeinen 4:25).
 6. We geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus, Zijn verheerlijking en Zijn persoonlijke, letterlijke en lichamelijke tweede komst om Zijn gemeente op te halen (Johannes 14:2-3; 1 Thessaloniscenzen 4:13-18).
 7. We geloven in de redding van zondaars door genade, door bekering en geloof, in het volmaakte en volkomen werk aan het kruis van Golgotha, waardoor wij vergeving van zonden ontvangen (Efeziërs 2:8-9; Hebreeën 9:12; Romeinen 5:11).
 8. We geloven in de noodzaak van de waterdoop door onderdompeling in de naam van de eeuwige Godheid teneinde de opdracht van Christus te vervullen (Matteüs 28:19; Handelingen 2:36-39 en 19:1-6).
 9. We geloven in de doop met de Heilige Geest, volgend op de redding, met als schriftuurlijk bewijs het spreken in andere tongen zoals de Geest dat ingeeft (Handelingen 2:1-4; 8:14-17 en 10:44-46; Galaten 3:14-15).
 10. We geloven in de werking van gaven van de Geest, zoals genoemd in 1Korintiërs 12:14 en zoals deze tot uiting kwamen in de eerste gemeente.
 11. We geloven in een Geestvervuld leven, een leven afgescheiden van de wereld en streven naar heiligheid in de vreze des Heren als een uitdrukking van het christelijke geloof (Efeziërs 5:18; 2 Korintiërs 6:14 en 7:1).
 12. We geloven in de genezing van het lichaam door goddelijke kracht of goddelijke genezing in al haar aspecten, zoals dit in de eerste gemeente in de praktijk werd gebracht (Handelingen 4:30; Romeinen 8:11; 1 Korintiërs 12:9; Jacobus 5:14).
 13. We geloven in de tafel van de Heer, gewoonlijk genoemd het heilig avondmaal, voor de gelovigen (1 Korintiërs 11:23-32).
 14. We geloven in eeuwig leven voor gelovigen (Johannes 5:24 en 3:16) en de eeuwige straf voor ongelovigen (Markus 9:43-48; Openbaring 20:10-15).
 15. We geloven in de realiteit en de persoon van satan en een eeuwig oordeel voor satan en zijn engelen (Matteüs 25:41; Openbaring 20:10-15).
 16. De bijbelse vorm voor de leiding van een plaatselijke gemeente is een meervoudig oudstenschap met een voorganger als “primus interparis” (eerste onder de gelijken). Zij worden benoemd op grond van hun geestelijke leven, hun karakter, hun gezinsleven en hun leiderschapskwaliteiten (1 Timoteüs 3).
 17. De gemeente van Jezus Christus is het laatste werktuig, dat God wil gebruiken om Zijn Koninkrijk uit te breiden, voorafgaand aan de tweede komst van Christus (Efeziërs 3:10 en 1:20-23; Matteüs 16:18).
 18. De plaatselijke gemeente is geheel autonoom. Dat houdt in dat zij zichzelf bestuurt, zichzelf onderhoudt, en zelf uitbreidt en groeit naar volwassenheid.
 19. Ieder die Christus gelooft, dient zich binnen een specifieke plaatselijke gemeente te onderwerpen aan Gods autoriteit. Dit om geestelijke bescherming te ontvangen en langdurig vrucht te kunnen dragen (Hebreeën 13:17).
 20. Het theologische raamwerk om alle bemoeienissen van God met de mensheid te begrijpen, kunnen we vinden in Gods verbondsbeloften, zoals die zijn geopenbaard in de schriften.