Marcus 10:13-16

‘Laat de kinderen tot Mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. ….’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.’

VEG De Ark gelooft dat kinderen een geschenk van God zijn, en we zijn blij dat je meer wilt weten over het opdragen van kinderen.

 Wat geloven wij

Het opdragen van kinderen is een openbare belofte voor God, jouw kerk en naasten. De opdraagdienst geeft de ouder(s)/verzorger(s) een kans om openlijk hun verlangen te tonen dat ze samen met de Heilige Geest hun kind willen opvoeden.

In de Opdraagdienst worden (doorgaans) kleine kinderen voorgesteld aan de gemeente en in gebed opgedragen aan de Heer. Ouders die hun kinderen in verbinding met God willen opvoeden krijgen de gelegenheid om hun kind aan de gemeente te laten zien, waarna een leider van de gemeente de zegen voor het kind en de ouders bidt.

Een bijzonder moment voor de gemeente als geheel

De ouders beloven ten overstaan van de gemeente dat zij hun kind zullen opvoeden volgens de richtlijnen van de Bijbel. Dit bijzondere moment heeft grote waarde voor alle direct betrokkenen en ook voor de gemeente als geheel.

Via het contactformulier onderaan de pagina kunt u meer info opvragen, een gesprek met een oudste aanvragen of je kind(eren) opgeven voor een opdraagdienst.

Moet ik lid zijn om mijn kind op te laten opdragen?

Een lidmaatschap van V.E.G. De Ark is niet nodig om uw kind op te dragen in een van de samenkomsten. Het is wel belangrijk dat u V.E.G. De Ark Langedijk als uw thuisgemeente beschouwt. Bij het opdragen van uw kind aan God, belooft u samen met God en de gemeente uw kind op te zullen voeden zoals God het bedoelt. Het is dan ook belangrijk de visie van de gemeente te ondersteunen.

Met het lidmaatschap van V.E.G. De Ark toont u aan het eens te zijn met de opvattingen en waarden van de gemeente en deze gemeente als uw thuisgemeente te zien.

Bij het opdragen wordt de ouders gevraagd:

  • Of zij een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus.
  • Of hun overtuigingen overeen komen met die van VEG De Ark Langedijk
  • Of zij regelmatig de diensten van VEG De Ark Langedijk zullen bezoeken.
  • Vragen we van ouders die samenwonen maar niet getrouwd zijn, om stappen te nemen om Gods plan voor hun relatie te erkennen en zich daaraan over te geven voordat ze hun kind/kinderen opdragen.

Doopt VEG De Ark baby’s? 

Bij VEG De Ark Langedijk worden geen baby’s gedoopt. De bijbel geeft aan dat de doop volgt op een individuele keuze om alleen op de Here Jezus te vertrouwen voor redding (Handelingen 2:41, 8:12 en 10:47-48). Het Nieuwe Testament noemt alleen gedoopte mensen die eerst de persoonlijke keuze voor Jezus hebben gemaakt.

In de Bijbel leest u dat ouders hun kinderen bij Jezus brengen. Hij legde hen de handen op, bad voor hen en zei ons ze niet te beletten bij Hem te komen. Maar Hij doopte ze echter niet en Hij zei ook niet dat iemand anders ze moest dopen. VEG De Ark gelooft dat de doop voor diegenen is die persoonlijk de keuze hebben gemaakt om alleen op Christus te vertrouwen voor hun redding, zodra diegenen de volwassenheid en het vermogen hebben om te begrijpen wat het betekent.

Opdragen is geen sacrament. Ook impliceert het geen genade of redding van een kind. Redding ontvang je alleen door geloof in Jezus Christus, wanneer iemand zijn zondigheid erkent en vergeving en eeuwig leven ontvangt door Christus en Zijn werk aan het kruis  (Johannes 17:3).

VEG De Ark moedigt ouders aan om hun kinderen op te dragen. Het opdragen is een ceremonie waar de ouders formeel Gods zegen vragen voor hun kind en in het openbaar de belofte doen om hem of haar op te voeden in overeenstemming met de Bijbel onder leiding van Gods Geest. Ook Jezus werd in de tempel door zijn ouders aan God voorgesteld (Lukas 2:22).

AANMELDEN OUDERS

(De aanmelding is pas definitief na het gesprek met de voorganger of oudste en na bevestiging van datum en tijdstip)

Formulier aanmelden opdragen